Informacija klientams


Užtikrinant tinkamą Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246, su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) 149 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. N-69 (Žin., 2011, Nr. 25-1250) bei kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimus nepriklausomų draudimo tarpininkų teikiamai klientams informacijai, vykdymą, pateikiame šią su Bendrove susijusią papildomą informaciją:

UADBB "FT Broker" veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas (draudimo brokerių įmonė), vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą. Klientui pareikalavus, UADBB "FT Broker" privalo pateikti klientui pavadinimus tų draudikų, su kuriais Bendrovė gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja. Informacija apie draudimo brokerių sąrašą yra skelbiama Lietuvos Banko tinklalapyje www.lb.lt

UADBB "FT Broker" neturi tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.

Draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai UADBB "FT Broker" akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.

Klientas gali kreiptis su skundu ar reikalavimu dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka į UADBB "FT Broker", Lietuvos Banką, Draudimo brokerių rūmus bei teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarka.

Duomenų apsauga

PRANEŠIMAS APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

| El.pašto skaitymas